سه کار تیمی برتر هفته ۲۶ به انتخاب متریکا

متریکا ۱۳۹۹/۰۵/۰۸


مطالب مرتبط


نقاط قوت | کار تیمی برگزیده هفته ۲۷ به انتخاب متریکا

۱۳۹۹/۰۵/۱۳


نکته فنی | سه مهار برتر هفته ۲۷ به انتخاب متریکا

۱۳۹۹/۰۵/۱۳


نکته فنی | تکنیک‌های برگزیده هفته ۲۷ به انتخاب متریکا

۱۳۹۹/۰۵/۱۳


خبری | صحنه‌های خشن برگزیده هفته ۲۷ به انتخاب متریکا

۱۳۹۹/۰۵/۱۳


نکته فنی | ۳ عملکرد دفاعی برگزیده هفته ۲۷ به انتخاب متریکا

۱۳۹۹/۰۵/۱۳


نکته فنی | ۳ گل برتر هفته ۲۷ به انتخاب متریکا

۱۳۹۹/۰۵/۱۳


نکته فنی | ۳ پاس‌گل برتر هفته ۲۷ به انتخاب متریکا

۱۳۹۹/۰۵/۱۳


نکته فنی | تکنیکی‌ترین حرکات هفته ۲۶ به انتخاب متریکا

۱۳۹۹/۰۵/۰۹


نکته فنی | صحنه‌های خشن هفته ۲۶ به انتخاب متریکا

۱۳۹۹/۰۵/۰۸


کلیپ | سه کار تیمی برتر هفته ۲۶ به انتخاب متریکا

۱۳۹۹/۰۵/۰۸


نکته فنی | سه پاس‌گل برتر هفته ۲۶ به انتخاب متریکا

۱۳۹۹/۰۵/۰۸


نکته فنی | سه عملکرد دفاعی برگزیده هفته ۲۶ به انتخاب متریکا

۱۳۹۹/۰۵/۰۸


نکته فنی | سه موقعیت از دست رفته برگزیده هفته ۲۶ به انتخاب متریکا

۱۳۹۹/۰۵/۰۸


نکته فنی | سه مهار برتر هفته ۲۶ به انتخاب متریکا

۱۳۹۹/۰۵/۰۸


نکته فنی | سه گل برتر هفته ۲۶ به انتخاب متریکا

۱۳۹۹/۰۵/۰۸


نکته فنی | صحنه‌های خشن هفته ۲۵ به انتخاب متریکا

۱۳۹۹/۰۵/۰۸


کلیپ | سه کار تیمی برتر هفته ۲۵ به انتخاب متریکا

۱۳۹۹/۰۵/۰۸


کلیپ | سه عملکرد دفاعی برگزیده هفته ۲۵ به انتخاب متریکا

۱۳۹۹/۰۵/۰۸


نکته فنی | تکنیک‌های برتر هفته ۲۵ به انتخاب متریکا

۱۳۹۹/۰۵/۰۸


نکته فنی | سه پاس‌گل برتر هفته ۲۵ به انتخاب متریکا

۱۳۹۹/۰۵/۰۸